Zásady sociální odpovědnosti

Skupina KOMPAN má za cíl podporovat udržitelný vývoj komunit tak, že ve svém rozhodování a nových aktivitách v rámci vývoje svého podniku zohledňuje podmínky, které ovlivňují život lidí. 

To se týká trhů našich zaměstnanců, na nichž máme společnosti, a lidí ovlivněných naší činností.

Z toho vyplývá následující:

 • Budeme z ekologického a sociálního hlediska odpovědnou společností, jejímž cílem je přispívat k lepší kvalitě života.
 • Budeme s odhodláním pracovat na neustálém zlepšování v sociální oblasti.
 • Zajistíme našim zaměstnancům dobré a bezpečné pracovní prostředí. Iniciativy v rámci pracovního prostředí by se měly primárně zaměřovat na prevenci potenciálních pracovních úrazů.
 • Budeme posilovat svou pozici preferovaného obchodního partnera, protože uznáváme, že sociální odpovědnost se spolupodílí na vytváření udržitelného a ziskového podniku.

Skupina KOMPAN jako účastník iniciativy OSN Global Compact se rozhodla být aktivní v celé řadě oblastí, které souvisejí se sociální odpovědností. 

Následujících sedm principů vymezuje, jak hodláme naplňovat svou sociální odpovědnost.

Svanesøen Odense - Denmark - just human.JPG

Zavazujeme se plnit celosvětový program podpory hry a aktivního života

Fyzická aktivita lidí bez ohledu na věk a schopnosti zahrnuje hru, společné hry, sport nebo cvičební program v kontextu rodiny, školy a aktivit v rámci komunity. Podle nedávného výzkumu, prováděného SZO a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, hra a fyzická aktivita zlepšuje biomarkery kardiorespirační a svalové kondice, zdravého stavu kostí a kardiovaskulární a metabolické soustavy, což jsou rozhodující faktory v boji proti negativnímu dopadu sedavého způsobu života. Kromě toho dlouhodobé výzkumy dokazují, že společnosti, které investují do vývoje dětí a mladých lidí formou hry, vzdělávání a tělesného cvičení, prosperují díky čtyřem výhodám:

 • vyšší dosažené vzdělání
 • nižší výdaje na zdravotní péči
 • vyšší ekonomická produktivita 
 • nižší míra kriminality a bezpečnější komunity

Koncepce hry, učení a zapojení komunit do tělesné aktivity jsou základní stavební kameny filozofie KOMPAN. Společnost KOMPAN se ve své misi vytvářet zdravější a šťastnější komunity zavázala nabízet herní a cvičební vybavení v souladu se školními osnovami a odpovídající věku, což se musí prokázat ve čtyřech rovinách. 

Za prvé přínos hry musí přimět dítě nebo dospělého, aby se nevědomky „chtěli“ zapojit do hraní a tím podporovali tělesný, kognitivní, sociální a emoční rozvoj. Za druhé nosnost vybavení musí vydržet nejrůznější inspirativní a zábavné činnosti, které se mohou všechny odehrávat v rámci jednoho řešení, přičemž stále nabízí různé výzvy a nové zážitky. Za třetí jsme se zavázali zachovávat princip Univerzální inkluzivní hraní, tedy nabízet aktivity uzpůsobené tak, aby oslovovaly a bavily všechny děti. Za čtvrté všechny naše projekty musí zohledňovat bezpečnost veřejnosti.

V rámci svých sfér vlivu budeme podporovat a respektovat mezinárodně deklarovaná lidská práva a zajistíme

V rámci svých sfér vlivu budeme podporovat a respektovat mezinárodně deklarovaná lidská práva a zajistíme, abychom se nepodíleli na zneužívání lidských práv, a to následovně:

 • Hledisko lidských práv bude v relevantních situacích součástí obchodních rozhodnutí.
 • V příslušných částech organizace zajistíme v souvislosti s otázkami lidských práv kvalifikované pracovníky.
 • Budeme využívat vnitrostátní analýzy, abychom posoudili stav dodržování lidských práv v zemích, kde máme nebo plánujeme výrobní zařízení.
 • V otázce lidských práv zahájíme dialog se zainteresovanými stranami skupiny KOMPAN, včetně nestátních organizací a dodavatelů.

Budeme hájit práva zaměstnanců sdružovat se v odborech a uznáváme jejich právo na kolektivní vyjednávání

V zemích, kde zaměstnanci nemají ze zákonných důvodů svobodnou volbu odborové organizace nebo kde zavedený systém odborů není možný, společnost zajistí jiné řešení, aby se zaměstnanci mohli setkávat s vedením a projednávat s ním pracovní záležitosti.

Naším cílem je aktivně bojovat proti nucené práci jakéhokoli druhu, a to následujícími prostředky: 

Zajistíme, aby všichni zaměstnanci měli pracovní smlouvu a řídili se dohodou, která stanoví podmínky uzavření a ukončení pracovního poměru s důrazem na jeho dobrovolný aspekt.

Naším cílem je aktivně bojovat proti práci děti, a to následujícími prostředky:

Zajistíme, abychom zaměstnávali děti, pouze pokud dosáhly věku dokončení povinné školní docházky, jsou starší 15 let a pokud dosáhly minimální věkové hranice pro přijetí do zaměstnání na základě místních zákonů.

Kromě toho mladí lidé ve věku 15 až 18 let nesmí vykonávat rizikovou práci, pracovat v noci a měli by mít častější přestávky než zaměstnanci starší 18 let.

Tyto zásady se týkají také firem, které společnosti KOMPAN dodávají zboží.

Ve zvláštních případech je možné zaměstnávat děti ve věku 14 let, pokud to připouští článek 138 úmluvy MOP a pokud vzhledem k místním podmínkám je zaměstnání dítěte nejlepší způsob, jak mu zajistit maximální ochranu a možnost rozvoje. Mělo by však jít o práci na částečný úvazek, která je nenáročná a bezpečná, a současně s ní probíhá další vzdělávání. V případě pracovního poměru je třeba úzce spolupracovat a jednat s dítětem a jeho rodinou a rovněž s uznávanými mezinárodními nebo vnitrostátními organizacemi, které dohlížejí na zájmy dítěte..

Vymýtíme na pracovišti diskriminaci:

Zajistíme, aby nedocházelo k bezdůvodnému diskriminačnímu zacházení s ohledem na zaměstnání, kariéru, další vzdělávání, propouštění atd.

Zdráháme se využívat vyšetření zdravotního stavu. Provádět by se měla jen ta nejnezbytnější vyšetření požadovaná zákonem nebo zaměstnanci. Vyšetření zdravotního stavu se nesmí provádět z diskriminačních důvodů.

Hodláme aktivně bojovat proti korupci včetně vydírání a úplatkářství

Hodláme aktivně bojovat proti korupci včetně vydírání a úplatkářství

Korupce je jednou z nejpodstatnějších překážek volného obchodu a také největší hrozba, která stojí v cestě odstranění chudoby ve světě. Společnost KOMPAN tudíž korupci a úplatkářství odmítá.

Účast na korupci nebo úplatkářství se neslučuje se zaměstnáním u společnosti KOMPAN.

Všichni zaměstnanci společnosti KOMPAN by si měli dávat pozor, aby se nezapletli do situací, v nichž se spolupracují partner účastní korupce nebo uplácení. Je-li důvod se domnívat, že jde o korupci, je třeba okamžitě kontaktovat přímého nadřízeného.

V situaci, kdy jsou přijímány nebo nabízeny dary, které nejsou přiměřené a přesahují rámec opodstatněného obchodního účelu, je zaměstnanec povinen informovat nadřízeného.

Společnost KOMPAN vydala zásady Obchodní etiky, v nichž detailně popisuje, jakým způsobem konkrétně realizovat sociální odpovědnost včetně pokynů, kterými se mají řídit zaměstnanci KOMPAN. Zásady Obchodní etiky musí dodržovat všichni zaměstnanci.

 

Reference: Principy Global Compact vydané Spojenými národy (www.unglobalcompact.org), k nimž se skupina KOMPAN přihlásila v roce 2011.