Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Ve společnosti KOMPAN se neustále snažíme zlepšovat způsoby, jak předcházíme problémům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a jak je řešíme.

Soustředíme se na následující faktory: 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci s ohledem na prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání; dodržování právních předpisů z hladiska  bezpečnosti a ochrany zdraví, a dalších programů společnosti a nařízení, k jejichž plnění se společnost zavázala; smysluplné a aktivní zapojení všech zaměstnanců do systému řízení problémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Abychom mohli těchto cílů dosáhnout, vrcholový management společnosti KOMPAN se rozhodl k následujícím krokům:

Vedení v souladu s platnými organizačními a pracovními předpisy začlení otázky BOZP do odpovědnosti každého jednotlivého zaměstnance a tak je také bude koordinovat. Bude průběžně a kvalifikovaně identifikovat a vyhodnocovat jakékoli potenciální riziko ohrožující zdraví a životy lidí, škodu na technickém vybavení a v pracovním prostředí. Přijme a implementuje opatření, která zmírní takové riziko, a bude o nich informovat všechny dotčené zaměstnance a další osoby. Zajistí zaměstnancům školení, kterým zvýší povědomí a znalosti o otázkách spojených s bezpečností a ochranou zdraví při práci a s ochranou životního prostředí. Zajistí, aby se na řízení systému BOZP podílely všechny subjekty ovlivněné činností KOMPAN, tj. dodavatelé, zákazníci, návštěvníci a široká veřejnost, a bude s nimi aktivně v těchto záležitostech spolupracovat. V rámci procesu neustálého zlepšování si společnost KOMPAN v oblasti BOZP stanovuje a vyhodnocuje úkoly a cíle.

KOMPAN provádí v oblasti kvality a bezpečnosti, pravidelné audity svého řídicího systému ve snaze zajistit, aby se její zásady a cíle v oblasti bezpečnosti neustále zlepšovaly a uzpůsobovaly požadavkům společnosti.

KOMPAN a iniciativa Global Compact OSN

Úmluva OSN o právech dítěte zmiňuje kromě jiných věcí právo dětí na hru jako součást jejich základních práv a vývoje. Společnost KOMPAN se zasazuje za stejná práva a jeden z našich základní principů stanovuje, že naše produkty jsou nástroje, kterými dětem toto univerzální právo hrát si dáváme.

Ve společnosti KOMPAN se od samého počátku snažíme přispívat k lepším životním podmínkám dětí a podporujeme právo dětí si hrát, učit se a rozvíjet. Společnost KOMPAN se rozhodla postavit svůj program v oblasti sociální firemní odpovědnosti na iniciativě OSN Global Compact a pracujeme na realizaci jejích 10 principů. K iniciativě OSN UN Global Compact jsme se připojili v roce 2011. 

Naše sociální firemní odpovědnost tvoří nedílnou součást společnosti KOMPAN, jak z hlediska obchodu, tak organizace. Jsme přesvědčeni, že dokážeme budovat prosperující podnik a přitom jako firma dostát své sociální odpovědnosti. Pro společnost KOMPAN je tudíž prioritou, aby se naše sociální odpovědnost promítala do všech součástí firmy – od vývoje přes prodej, nákup, výrobu a dodávky až po investice, které realizujeme.

Pro společnost KOMPAN je podstatné v rámci naší obchodní oblasti dodržovat právní předpisy – dánské, mezinárodní i USA – a produktové normy a rovněž zvyšovat hodnoty, na nichž tyto normy stojí. Například v oblasti bezpečnosti produktů je důležité vyvážit riziko a dobrý nápad tak, aby s produktem zůstala hra zábavná, inspirativní a poučná.

Lidská práva

Už desítky let nám pomáhá radost dětí i dospělých utvářet skvělé nápady a vyvíjet nová řešení určená ke hře a sportu. Detailně jsme se zabývali hrou dětí a vybudovali si znalostní základnu, díky které nemá společnost KOMPAN ve svém oboru konkurenci. Z našich výzkumů víme, co motivuje lidi a přispívá k jejich rozvoji od dětství do dospělosti v různých fázích tělesného vývoje. Naše poznatky jasně dokládají, že tělesný pohyb podporuje váš individuální vývoj, sociální dovednosti, schopnost učit se a utužuje zdraví. Dnes však 1 ze 4 dospělých a 8 z 10 dospívajících nejsou fyzicky aktivní. V důsledku toho se zvyšují náklady na péči o zdraví populace. Představitelé komunit mají obavy a hledají cesty, jak s nedostatkem fyzické aktivity bojovat. Stále více lidí žije ve městech, kde je omezený prostor a málo času na fyzickou aktivitu. Před městy proto stojí velký problém. 

Ve společnosti KOMPAN jsme přesvědčeni, že všichni lidé bez ohledu na věk a schopnosti by měli prožívat radost z pohybu a měli by mít příležitost navštěvovat místa, kde si mohou zdarma zacvičit a hrát.

V rámci svých možností budeme maximálně podporovat a plně respektovat mezinárodně deklarovaná lidská práva a zajistíme, abychom se nepodíleli na zneužívání lidských práv, a to následovně:

V příslušných částech organizace zajistíme v souvislosti s otázkami lidských práv kvalifikované pracovníky. Budeme využívat vnitrostátní analýzy, abychom posoudili stav dodržování lidských práv v zemích, kde již máme nebo teprve plánujeme výstavbu výrobních společností. V otázce lidských práv zahájíme dialog se zainteresovanými stranami skupiny KOMPAN, včetně nestátních organizací a dodavatelů. Uznáváme práva zaměstnanců sdružovat se v odborech a účastnit se kolektivního vyjednávání. V zemích, kde zaměstnanci nemají ze zákonných důvodů svobodnou volbu odborové organizace nebo kde zavedený systém odborů není možný, společnost zajistí jiné řešení, aby se zaměstnanci mohli setkávat s vedením a projednávat s ním pracovní záležitosti.

Snažíme se bojovat proti práci děti, a to následujícími prostředky:
Zajistíme, aby všichni zaměstnanci měli pracovní smlouvu a řídili se dohodou, která stanoví podmínky uzavření a ukončení pracovního poměru s důrazem na jeho dobrovolný aspekt.

Snažíme se bojovat proti práci děti, a to následujícími prostředky:
Zajistíme, abychom zaměstnávali děti, pouze pokud dosáhly věku dokončení povinné školní docházky, jsou starší 15 let a pokud dosáhly minimální věkové hranice pro přijetí do zaměstnání na základě místních zákonů. Kromě toho mladí lidé ve věku 15 až 18 let nesmí vykonávat rizikovou práci, pracovat v noci a měli by mít častější přestávky než zaměstnanci starší 18 let. Tyto zásady se týkají také firem, které společnosti KOMPAN dodávají zboží. Ve zvláštních případech je možné zaměstnávat děti ve věku 14 let, pokud to připouští článek 138 úmluvy MOP a pokud vzhledem k místním podmínkám je zaměstnání dítěte nejlepší způsob, jak mu zajistit maximální ochranu a možnost rozvoje. Mělo by však jít o práci na částečný úvazek, která je nenáročná a bezpečná, a současně s ní probíhá další vzdělávání. V případě pracovního poměru je třeba úzce spolupracovat a jednat s dítětem a jeho rodinou a rovněž s uznávanými mezinárodními nebo vnitrostátními organizacemi, které dohlížejí na zájmy dítěte.

Vymýtíme na pracovišti diskriminaci:
Zajistíme, aby nedocházelo k bezdůvodnému diskriminačnímu zacházení s ohledem na zaměstnání, kariéru, další vzdělávání, propouštění atd. Zdráháme se využívat vyšetření zdravotního stavu. Provádět by se měla jen ta nejnezbytnější vyšetření požadovaná zákonem nebo zaměstnanci. Vyšetření zdravotního stavu se nesmí provádět z diskriminačních důvodů.

Opatření proti úplatkářství

Bojujeme proti korupci včetně vydírání a úplatkářství.

Korupce je jednou z nejpodstatnějších překážek volného obchodu a také největší hrozba, která stojí v cestě odstranění chudoby ve světě. Společnost KOMPAN korupci a úplatkářství nehodlá tolerovat. Účast na korupci nebo úplatkářství se neslučuje se zaměstnáním u společnosti KOMPAN. Všichni zaměstnanci společnosti KOMPAN by si měli dávat pozor, aby se nezapletli do situací, v nichž se spolupracují partner účastní korupce nebo uplácení. Je-li důvod se domnívat, že jde o korupci, je třeba okamžitě kontaktovat přímého nadřízeného. V situaci, kdy jsou přijímány nebo nabízeny dary, které nejsou přiměřené a přesahují rámec opodstatněného obchodního účelu, je zaměstnanec povinen informovat nadřízeného. Společnost KOMPAN vydala zásady Obchodní etiky, v nichž detailně popisuje, jakým způsobem konkrétně realizovat sociální odpovědnost včetně pokynů, kterými se mají řídit zaměstnanci KOMPAN. Zásady Obchodní etiky musí dodržovat všichni zaměstnanci.

Životní prostředí

Společnost KOMPAN se zavázala k udržitelném vývoji pro zachování planety. To znamená, že pro naše herní a sportovní řešení volíme materiály, které mají minimální dopad na životní prostředí.
Kdykoli je to možné, KOMPAN využívá dřevo ze zdrojů s certifikací organizace FSC a odmítá dodavatele, kteří poskytují dřevo z pochybných nebo kontroverzních zdrojů. Díky tomu jsou produkty KOMPAN vyrobeny z materiálů a s využitím technologií, které mají minimální dopad na životní prostředí. Před tím, než se rozhodneme daný material použít, je  detailně posuzen z hlediska dopadu na životní prostředí

Společnost KOMPAN se podílí na vývoji technologií, materiálů, řídicích procesů a chování, které jsou ekologicky šetrné.
V rámci procesu neustálého zlepšování si v oblasti ochrany životního prostředí stanovujeme a vyhodnocujeme úkoly a cíle. KOMPAN provádí, co se týče kvality a ekologie, pravidelné audity svého řídicího systému ve snaze zajistit, aby se její zásady a cíle ochrany životního prostředí neustále zlepšovaly a uzpůsobovaly požadavkům společnosti. Zaměstnance školíme o dopadu společnosti na životní prostředí a KOMPAN nás povzbuzuje, abychom úsilí na tomto poli aktivně zvyšovali.

Zdraví a bezpečnost

Pro všechny děti i dospělé musí být používání  produktů KOMPAN bezpečné. V zájmu ochrany uživatelů provádíme pravidelné audity kvality a bezpečnosti našeho řídicího systému ve snaze zajistit, aby se zásady a cíle v oblasti bezpečnosti neustále zlepšovaly a vyvíjely.

Snažíme se eliminovat pracovní úrazy a nemoci z povolání, a proto jsme začlenili otázky BOZP do odpovědnosti každého jednotlivého zaměstnance a tak je také koordinujeme.
Identifikujeme a vyhodnocujeme potenciální riziko ohrožující zdraví a životy lidí, škodu na technickém vybavení a v pracovním prostředí. Přijímáme a implementujeme opatření, která zmírňují takové riziko, a informujeme o nich všechny dotčené zaměstnance a další osoby.