Politika IMS

POLITIKA Integrovaného systému managementu společnosti KOMPAN Czech Republic s.r.o.

Integrovaný systém managementu (IMS) je vytvořen a udržován pro všechny hlavní činnosti společnosti KOMPAN Czech Republic s.r.o.

Zajištění plnění politiky IMS prosazuje vedení společnosti plněním těchto dlouhodobých cílů a hodnot:

• Zaměření na zákazníka

Úspěch společnosti KOMPAN je úzce spojen s uspokojováním potřeb zákazníků a proto se maximálně snaží porozumět jejich současným i budoucím potřebám a plnit jejich požadavky ve snaze překročit jejich očekávání.

• Vedení pracovníků

Vedoucí pracovníci budují jednotu cíle a nasměrování společnosti KOMPAN. Vytvářejí a udržují firemní kulturu v níž se mohou zaměstnanci při dosahování cílů společnosti plně zapojit.

• Zapojení zaměstnanců

Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností ve prospěch společnosti KOMPAN.

• Procesní a systémový přístup k řízení a věcný přístup k rozhodování

Efektivní rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací.

• Vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli

Společnost KOMPAN a jeho dodavatelé jsou provázáni. Vzájemně prospěšný vztah zvyšuje schopnost vytvářet oboustrannou hodnotu.

• Šetrnost k životnímu prostředí je nedílnou součástí všech rozhodnutí

vedení společnosti KOMPAN a to skrze:

• neustálé zlepšování environmentálního profilu společnosti a k prevenci znečištění životního prostředí,

• nákup dřeva od dodavatelů certifikovaných v systému FSC® a neobchodování s dodavateli, kteří nabízí dřevo nejasného

či kontroverzního původu, 

• používání materiálů a technologií, které mají minimální dopad na životní prostředí. Materiály jsou před zavedením do výroby hodnoceny z hlediska vlivu na životní prostředí a teprve po jejich schválení mohou být použity, 

• neustálé úsilí o snižování spotřeby zdrojů.

• Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců je rovnocenná a integrální součást veškerých aktivit společnosti KOMPAN a patří trvale k nejvyšším prioritám prostřednictvím:

• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců se zaměřením na prevenci pracovních úrazů, nemocí z povolání a poškození zdraví,

• soustavného a kvalifikovaného vyhledávání, hodnocení a snižování rizik a odstraňování nebezpečí.

• Při hospodaření s energiemi se společnost KOMPAN zavazuje, že bude neustále snižovat energetickou náročnost a zlepšovat hospodaření s energiemi:

• všude tam, kde je to možné a efektivní, vytvářet předpoklady a zdroje k dlouhodobému zvyšování a zlepšování energetické účinnosti, 

• podporovat nákup a návrh energeticky úsporných produktů a služeb.

• Vedení společnosti KOMPAN se dále zavazuje:

• k plnění příslušných právních předpisů, dalších požadavků a norem v souladu s relevantními požadavky zainteresovaných stran,

• zahrnout do systému řízení všechny pracovníky, případně jejich zástupce, a aktivně s nimi spolupracovat,

• systém řízení IMS udržovat, rozvíjet a neustále zlepšovat,

• pro naplnění záměrů politiky IMS, cílů a cílových hodnot vytvářet a poskytovat dostatečné materiálové, lidské, informační, finanční a jiné zdroje.

Politika IMS je integrovaná politika systémů řízení kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a managementu hospodaření s energiemi. Politika poskytuje rámec pro stanovení cílů a cílových hodnot v jednotlivých oblastech a jejich vyhodnocování.

Tato Politika IMS podléhá pravidelnému přezkoumání vedením společnosti z hlediska vhodnosti, aktuálnosti a účinnosti.