FÉROVÁ HRA MUSÍ BÝT PRO VŠECHNY

Ve společnosti KOMPAN věříme, že každé dítě by mělo mít právo na volný čas a hru - bez ohledu na své fyzické či rozumové schopnosti. Toto přesvědčení se shoduje s Úmluvou OSN o právech dítěte, což je vůbec nejvíce podporovaná úmluva OSN.

KOMPAN_160412_FRUENS_BOEGE_012_-_Inclusion_small.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V posledních několika letech podepsala většina národů Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením, která  doporučuje, aby byly veřejné prostory  navrhovány podle zásad  „univerzálního designu“.

 

CO DĚLÁME, ABYCHOM ZAPOJILI DO HRY VŠECHNY
Ve společnosti KOMPAN se hluboce zakořenila víra v inkluzivní (tj. všechny zapojující) hru. „Play Together“ (společná hra) – nebo myšlenka, že by měl být každý zapojen do hry, je základním pilířem naší filosofie y.

Navrhujeme své produkty tak, aby se daly použít univerzálně a aby umožňovaly činnosti, které mohou vykonávat všechny děti. Univerzální design najdete na našich hřištích prostě všude, dokonce i v malých otvorech a detailech, které nabádají k hravým výměnám mezi dětmi uvnitř a vně herních prvků.

 

1499429023_20150928-kompan-inlcusion-small-2.jpg

TŘI ÚROVNĚ INKLUZIVNÍ HRY

Ve společnosti KOMPAN dělíme aktivity na hřišti do třech kategorií:

• Aktivity na zemi

• Jednoúrovňové nadzemní aktivity

• Víceúrovňové nadzemní activity

 

 

Tyto aktivity jsou založeny na ustanoveních zákona o amerických občanech se zdravotním postižením, směrnice o přístupnosti do prostor určených pro hru (Americans with Disabilities Act’s Accessibility Guidelines for Play Areas - ADAAG), kde se stanoví, že pokud je stejný počet aktivit na zemi i nad zemí, lze takové hřiště označit za „univerzální design“ a „hru pro všechny“.

Dále také poskytujeme víceúrovňové aktivity, k nimž se lze dostat a použít je jak ze země, tak z nadzemních úrovní, což umožňuje vice otevřených a různých možností hry.

PRINCIPY DESIGNU UVERZÁLNÍHO HRACÍHO VYBAVENÍ KOMPAN

Produktová inovace společnosti KOMPAN se řídí následujícími pěti principy pro univerzální, inkluzivní design. 

1. univerzální a přístupné 

2. multifunkční (kde je to možné)

3. design 360º (hra ze všech stran)

4. vybaveny nejrůznějšími možnostmi hry

5. srozumitelné barevnými a tvarovými signály