Etický kodex

Etický kodex – Dodavatelé 

1. Úvod

Společnost KOMPAN se pevně drží závazku podporovat udržitelný vývoj z ekonomického, ekologického i sociálního hlediska. V důsledku tohoto závazku se skupina KOMPAN připojila k principům iniciativy Organizace spojených národů s názvem Global Compact (www.unglobalcompact.org). Společnost KOMPAN očekává, že všechny její podniky budou kromě zákonů zemí, kde působí, principy OSN dodržovat.

Společnost KOMPAN vzhledem k vedoucímu postavení ve světě ve svých klíčových obchodních činnostech je hluboce přesvědčena, že je jak v jejím zájmu, tak v zájmu jejích dodavatelů splňovat současné i budoucí požadavky trhu a společnosti. Tento postoj vyžaduje projevovat odpovědnost vůči lidem, kteří se podílí na výrobě a dodávce produktů a služeb.

KOMPAN ve snaze vyjasnit své stanovisko všem dodavatelům sestavila Etický kodex KOMPAN určený dodavatelům (dále jen „kodex“). Kodex popisuje požadavky skupiny KOMPAN v oblasti sociální odpovědnosti vůči dodavatelům. Chtějí-li dodavatelé obchodovat se společností KOMPAN, očekáváme, že splní následující požadavky. Záměrem společnosti KOMPAN je zachovávat tento kodex v duchu konstruktivního dialogu a v partnerské spolupráci s dodavateli k vzájemnému prospěchu obou stran.

V kodexu označuje termín „KOMPAN“ všechny společnosti skupiny KOMPAN.

2. Všeobecné požadavky společnosti KOMPAN na dodavatele

2.1 Oblast aplikace

Kodex se vztahuje na dodavatele a všechny společnosti dodavatelské skupiny (dále jen „dodavatel“). Dodavatel bude informovat všechny společnosti dodavatelské skupiny o svých závazcích v souvislosti s kodexem a dodavatel je odpovědný ve vztahu ke společnosti KOMPAN za to, že všechny společnosti dodavatelské skupiny budou kodex dodržovat..

2.2 Všeobecná odpovědnost

Dodavatel podnikne veškeré nezbytné kroky, aby zajistil ze své strany dodržování kodexu bez zbytečného prodlení. Kromě kodexu bude dodavatel dodržovat všechny platné místní zákony.
Dodavatel nese výhradní odpovědnost za náklady spojené s dodržováním kodexu.

Pokud společnost KOMPAN zjistí nebo se bude domnívat, že došlo ze strany dodavatele k porušení kodexu, a KOMPAN bude o incidentu dodavatele informovat, KOMPAN očekává, že dodavatel incident prošetří a co nejdříve vyřeší problémy porušení kodexu v dohodnutém časovém rámci. Pokud dodavatel neprojeví ochotu vyřešit vzniklé problémy, KOMPAN uváží možnost ukončit s dodavatelem obchodní vztah. Každé takové ukončení obchodního vztahu mezi společnostmi skupiny KOMPAN a dodavatelem se považuje za odůvodněné ukončení a dodavateli nevzniká nárok na jakoukoli formu náhrady.

Využívá-li dodavatel v rámci dodávek společnosti KOMPAN subdodavatele a/nebo vystupuje vůči společnosti KOMPAN v pozici distributora nebo velkoobchodníka, dodavatel vyvine maximální úsilí, aby zajistil, že jeho subdodavatelé budou kodex dodržovat.

2.3 Audit na pracovišti

Společnost KOMPAN může provádět předem oznámené audity v místě působení dodavatele, včetně jeho výrobních zařízení, aby prověřila, zda dodavatel dodržuje kodex (dále jen „audit dodržování kodexu“). Audity dodržování kodexu mohou provádět buď zaměstnanci společnosti KOMPAN nebo auditor třetí strany dle výběru KOMPAN.

Dodavatel bude v rámci kontroly dodržování kodexu z jeho strany během auditu připraven poskytnout společnosti KOMPAN přístup k relevantním a důvodně požadovaným informacím a dokumentaci. Všichni auditoři, kteří provádějí audity dodržování kodexu, jsou vázáni mlčenlivostí na základě písemné smlouvy. Veškeré informace a výstupy získané v souvislosti s audity dodržování kodexu bude společnost KOMPAN zpracovávat jako důvěrné a bude je sdílet výhradně s dodavatelem. Společnost KOMPAN bude takové informace využívat výhradně k interním účelům.

3. Kontaktní osoba

V případě obecných dotazů a připomínek ke kodexu se dodavatel může obrátit na jemu přidělenou kontaktní osobu z nákupního oddělení KOMPAN.

4. Jednání dodavatelů

4.1 Dětská práce

Společnost KOMPAN respektuje právo dětí na rozvoj a vzdělání. Proto společnost KOMPAN neakceptuje využívání dětské práce v rámci pracovní síly na plný úvazek ze strany dodavatele. To se týká zaměstnávání dětí mladších 15 let, dětí, které nedosáhly minimální věkové hranice dané zákonem, nebo dětí, které nedosáhly věku dokončení povinné školní docházky.
Mladiství (děti ve věku 15 až 18 let) smí dodavatel zaměstnávat, avšak jedině pod podmínkou, že taková práce splňuje požadavky místních zákonů a Úmluvy MOP o nejnižším věku.

Obecně všechny děti mladší 18 let:

  • nesmí být zaměstnány k výkonu rizikové práce*
  • nesmí vykonávat noční směny
  • mají nárok na více přestávek než dospělí

* Poznámka: Riziková práce je taková, která svou povahou nebo okolnostmi může ohrožovat zdraví, bezpečnost nebo morálku dětí.

4.2 Diskriminace

Společnost KOMPAN respektuje kulturní rozdíly a neobchoduje s dodavatelem, který uplatňuje v práci diskriminaci na základě rasy, náboženství, pohlaví, věku, národnosti nebo sexuální orientace. Zaměstnanci dodavatele nesmí být vystaveni žádným fyzickým trestům, hrozbám násilí či fyzickému, sexuálnímu, psychologickému nebo slovnímu obtěžování ani špatnému zacházení na pracovišti či v situacích spojených s prací.

4.3 Nucená práce

Kodex nepřipouští na straně dodavatele nucenou nebo nedobrovolnou práci. Taková práce zahrnuje nucenou práci vězňů, práci na základě vynucené smlouvy, otroctví a jiné formy práce, kterou pracovník vykonává proti své vůli nebo rozhodnutí.

Společnost KOMPAN netoleruje zaměstnávání, které udržuje zaměstnance v bezdůvodném zadlužení, například prostřednictvím zprostředkovatelen práce za poplatek.

4.4 Pracovní prostředí

Společnost KOMPAN podporuje základní lidské právo na dobré pracovní podmínky. Dodavatel musí zajistit nezávadné a bezpečné pracovní prostředí, které splňuje všechna platná nařízení a zákony. Minimální požadavky:

Pracovníci nesmí být vystaveni nebezpečné práci, aniž by byli řádně chráněni.

Pracovníci musí být vybaveni prostředky osobní ochrany a být poučeni, jak je správně používat.

Zařízení musí splňovat platné zákony a nařízení týkající se bezpečnosti konstrukce a rovněž protipožární ochrany – a hlásičů požárů.

Zařízení musí poskytovat odpovídající osvětlení a ventilaci.

Všechny nebezpečné látky musí být uloženy na bezpečném místě a používány pod kontrolou bezpečným způsobem.

Veškeré strojní vybavení musí procházet řádnou údržbou a mít ochranné kryty.

Zařízení, která nabízejí stravu, odpočinek nebo nocleh, musí (jsou-li služby poskytovány) být bezpečná a udržována v čistotě.

4.5 Pracovní doba a mzda

Společnost KOMPAN uznává potřebu každého zaměstnance najít rozumnou rovnováhu mezi pracovní dobou a volným časem.

Pokud zákony nestanovují jinak, maximální pracovní doba na pracovišti dodavatele je 48 hodin týdně plus maximálně 12 hodin přesčasové práce. Všichni pracovníci mají nárok na minimálně jeden den volna během sedmi dnů, nestanoví-li vnitrostátní zákony/nařízení jinak.

Plat za práci a práci přesčas bude v souladu s platnými vnitrostátními zákony či platnými vnitrostátními nařízeními. Srážky z platu z důvodu firemních pokut nebo penále nesmí nikdy snížit minimální plat.

4.6 Právo se organizovat a kolektivně vyjednávat

Dodavatel nesmí nikdy omezovat právo pracovníka zakládat odbory nebo do nich vstupovat ani právo kolektivně vyjednávat. To znamená, že dodavatel musí uznat právo svých zaměstnanců se rozhodnout, zda se chtějí nebo nechtějí připojit k nějaké organizaci (včetně odborových organizací) nebo ji založit. Pokud nejsou v dané provozní oblasti odbory povoleny, nebo jsou přípustné pouze organizace povolené státem, dodavatel vytvoří podmínky pro alternativní řešení, aby zaměstnancům umožnil přístup k vedení, s nímž mohou projednávat pracovní záležitosti.

4.7 Právo na ochranu soukromí

Dodavatel bude respektovat právo zaměstnanců na ochranu soukromí v případě, že shromažďuje nebo uchovává jejich osobní údaje nebo uplatňuje postupy, při nichž zaměstnance monitoruje..

4.8 Životní prostředí

Otázky životního prostředí jsou nedílnou součástí obchodní praxe společnosti KOMPAN. Dodavatel se zavazuje, že sníží dopad svého výrobního procesu na životní prostředí.

Prevence znečišťování životního prostředí a snížení spotřeby zdrojů

Dodavatel se vyvaruje znečišťování životního prostředí a bude aktivně usilovat o snížení spotřeby materiálu.

Chemické látky a nebezpečné materiály

Dodavatel se postará, aby manipulace s chemickými látkami a nebezpečnými materiály, jejich skladování a likvidace probíhaly bezpečně a neohrožovaly životní prostředí.

Emise do ovzduší

Dodavatel zajistí, aby emise těkavých organických chemikálií, aerosolů, žíravin, polétavého prachu, chemických látek, které poškozují ozónovou vrstvu, a vedlejších produktů spalování z provozní činnosti byly před vypuštěním analyzovány, monitorovány, kontrolovány a řešeny v souladu se zákonem.

Odpadní vody a pevný odpad

Dodavatel zajistí, aby odpadní vody a pevný odpad z provozní činnosti, průmyslových procesů a hygienických zařízení byl před vypuštěním nebo likvidací monitorován, kontrolován a řešen v souladu se zákonem.

Recyklace a opakované využívání materiálů a produktů

Dodavatel se bude v maximální možné míře podílet na recyklaci a opakovaném využívání materiálů a produktů tak, aby splňoval specifikace společnosti KOMPAN.

4.9 Korupce

Korupce a úplatkářství jsou považovány za překážky udržitelného rozvoje a volného obchodu. Společnost KOMPAN tyto praktiky odmítá a tudíž nenabízí ani nepřijímá v rámci jakékoli své obchodní transakce nezákonné platby jakéhokoli druhu. Očekáváme, že naši dodavatelé budou postupovat stejně.